REBETIKO ORCHESTRA BERLIN

Μας το ζητήσατε και τώρα γίνεται πραγματικότητα: Μαθήματα Ρεμπέτικης Ορχήστρας από το KANARINI BERLIN και τον Γιάννη Στεργίου!

Λίγα λόγια για το ρεμπέτικο
Το ρεμπέτικο είναι ένα ατόφια λαϊκό μουσικό ρεύμα που ξεκίνησε στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα και εξέφρασε τις χαρές, τις λύπες και τα μεράκια των λιγότερο προνομιούχων, αποτελώντας συνδετικό κρίκο μεταξύ των ντόπιων κατοίκων και των προσφύγων της Μικρασίας, που κατέκλυσαν τα αστικά κέντρα μετά τον διωγμό τους το 1922. Ως μουσικό ιδίωμα, επεξεργάζεται δημιουργικά την μουσική κληρονομιά της Ανατολικής Μεσογείου, με τα δικά του όργανα και τις δικές του μουσικές κλίμακες, που γεφυρώνουν κατά κάποιον τρόπο τη μουσική της Ανατολής με εκείνη της Δύσης. Ανέδειξε ιδιοφυείς συνθέτες, τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, οι οποίοι δημιούργησαν ένα τεράστιο πρωτότυπο ρεπερτόριο με απίστευτη ποικιλομορφία και αμεσότητα, που συντρόφευε τον βίο των λαϊκών ανθρώπων, στους οποίους και απευθύνονταν.
Στις δεκαετίες που μεσολάβησαν από τότε γνώρισε ακμή και παρακμή, τα θέματά του διαφοροποιήθηκαν προσαρμοζόμενα στις θεματικές που απασχολούσαν την ελληνική κοινωνία για να μετεξελιχθεί ή και να συγχωνευτεί σταδιακά σε αυτό που ονομάζουμε λαϊκό τραγούδι. Από το 1972 και μετά το ενδιαφέρον για το ρεμπέτικο ξύπνησε και πάλι και στις αρχές της δεκαετίας του ’80 παιζόταν ξανά ζωντανά στα ανάλογα στέκια, ενώ η δισκογραφία του γραμμοφώνου ψηφιοποιήθηκε και άρχισε να κυκλοφορεί σε CD, το ρεπερτόριο να καταγράφεται, να διδάσκεται, να μελετώνται οι παλιές τεχνικές κλπ.
Από το 2017 αποτελεί Μνημείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

Διδάσκουν:
Γιάννης Στεργίου
Άσπα Ανωγιάτη

Γιάννης Στεργίου
Ο πολυοργανίστας Γιάννης Στεργίου, συνθέτης, μουσικός παραγωγός, απόγονος της γνωστής μουσικής οικογένειας, διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στην απόδοση και τη διδασκαλία της ρεμπέτικης λαϊκής μουσικής και έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με πολλούς από τους μεγάλους του είδους.
Παίζει και διδάσκει μπουζούκι, μπαγλαμά, τζουρά και κιθάρα, με τη δική του μοναδική μέθοδο και δικό του παιδαγωγικό υλικό.

Άσπα Ανωγιάτη
Η Άσπα είναι μουσικός και ηθοποιός. Μελέτησε τη μουσική της Ανατολής (τροπική μουσική) και το ρεμπέτικο κατά τη διάρκεια των σπουδών της με ειδίκευση στην πολίτικη λύρα στο ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, απ’ όπου αποφοίτησε το 2009. Ενεργή μουσικός από το 2010, παίζει, τραγουδάει και διδάσκει πρώιμα ρεμπέτικα τραγούδια στη Σχολή Ελληνικής Μουσικής KANARINI BERLIN.

Πότε;
Κάθε Πέμπτη από τις 19.00 ως τις 21.00 στο Spiti, Morusstrasse 18A Neukölln.
(Ενδέχεται να προστεθεί και άλλη μια μέρα ίσως κι σε άλλο χώρο λόγω μεγάλης ζήτησης)

Πόσο;
4 δίωρες συναντήσεις το μήνα, 45 Euro
Μεμονωμένα δίωρα: 15 Euro

Οι μαθητές της σχολής KANARINI BERLIN και οι μαθητές του Γιάννη Στεργίου έχουν ειδική έκπτωση 50%
Δήλωση συμμετοχής: contact@kanarini.de, 0178 3143174

REBETIKO ORCHESTRA BERLIN

You asked for it and now it’s here!

Rebetiko Orchestra lessons by Kanarini Berlin and Yannis Stergiou.

A few words about rebetiko
Rebetiko is a pure folk music movement that started in Greece at the beginning of the 20th century and expressed the joys and sorrows of the less privileged, forming a link between the local inhabitants and the refugees from Asia Minor, who flooded the urban centers after their persecution in 1922. As a musical idiom, it creatively elaborates on the musical heritage of the Eastern Mediterranean, with its own instruments and musical scales, bridging in a way the music of the East with that of the West. It revproduced genius composers, singers and instrumentalists, who created a vast original repertoire of incredible diversity and immediacy, which accompanied the lives of the simple people, to whom it was addressed.
In the decades that have passed since then, it has flourished and declined, its themes diversified, adapting to the issues of Greek society, in order to gradually evolve or even merge into what we call greek popular music. From 1972 onwards, interest in rebetiko awakened again and in the early 1980s it was played live in the corresponding venues, while the gramophone discography was digitalized and began to be released on CD, while the repertoire was recorded, taught, the old techniques were studied, etc.
Since 2017 it has been a UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity Monument.

Course teachers:
Yannis Stergiou.
Aspa Anogiati

Yannis Stergiou
The multi-instrumentalist Yannis Stergiou, also a composer and music producer, descendant of a well-known musical family, has 30 years of experience in performing and teaching rebetiko folk music, working together with many of the greats of the genre.
He plays and teaches bouzouki, baglama, tzoura and guitar, with his own unique method and teaching material.

Aspa Anogiati
Aspa is a musician and actress. She studied oriental music (modal music) and rebetiko during her studies, specializing in lyre of Constantinople at the TEI Ipirou, Department of Folk and Traditional Music, from where she graduated in 2009. An active musician since 2010, she plays, sings and teaches early rebetiko songs at the KANARINI BERLIN School of Greek Music.

When?

Every Thursday from 19.00 to 21.00 at Spiti, Morusstrasse 18A Neukölln.

(Another day may be added, perhaps at another venue, due to high demand)

How much does it cost?

4 two-hour meetings per month, 45 Euro
Individual two-hour sessions: 15 Euro

Students of the KANARINI BERLIN school and students of Yannis Stergiou have a special 50% discount.

Registration: contact@kanarini.de, 0178 3143174

REBETIKO ORCHESTER BERLIN

Ihr habt danach gefragt, und jetzt findet es statt: Unser Rebetiko-Orchester-Kurs von Kanarini Berlin und Yannis Stergiou!

Ein paar Worte über Rebetiko
Rebetiko ist eine reine Volksmusikbewegung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Griechenland entstand und die Freuden, Sorgen und Vorlieben der weniger Privilegierten zum Ausdruck brachte indem es eine Verbindung zwischen den Einheimischen und den kleinasiatischen Flüchtlingen herstellte, die nach ihrer Verfolgung im Jahr 1922 die städtischen Zentren Griechenlands überfluteten. Als musikalisches Idiom verarbeitet es auf kreative Weise das musikalische Erbe des östlichen Mittelmeers mit seinen eigenen Instrumenten und Tonleitern und schlägt so gewissermaßen eine Brücke zwischen der Musik des Ostens und der des Westens. Es brachte geniale Komponisten, Sänger und Instrumentalisten hervor, die ein umfangreiches Originalrepertoire von unglaublicher Vielfalt und Unmittelbarkeit schufen, welches das Leben der Menschen, an die es gerichtet war, begleitete.
Im Laufe der Jahrzehnte, die seither vergangen sind, blühte es auf und ging unter, seine Themen verwandelten sich und passten sich an die Fragen an, die die griechische Gesellschaft beschäftigten, um sich allmählich zu dem zu entwickeln oder sogar in dem aufzugehen, was wir populäre Musik nennen.
Ab 1972 begann das Interesse am Rebetiko zu erwachen, und Anfang der 1980er Jahre wurde es in den entsprechenden Lokalen wieder live gespielt, während die Grammophon-Diskografie digitalisiert und auf CD veröffentlicht wurde, das Repertoire aufgenommen und unterrichtet wurde, alte Techniken studiert wurden usw.
Seit 2017 gehört es zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit der UNESCO.

Es unterrichten:
Yannis Stergiou.
Aspa Anogiati

Yannis Stergiou
Der Multiinstrumentalist Yannis Stergiou, auch Komponist, Musikproduzent und Nachkomme einer bekannten Musikerfamilie, hat 30 Jahre Erfahrung in der Aufführung und im Unterrichten von Rebetiko-Volksmusik, die er auch durch seine Zusammenarbeit mit vielen Größen des Genres erlangte.
Er spielt und unterrichtet Bouzouki, Baglama, Tzoura und Gitarre, mit seiner eigenen einzigartigen Methode und pädagogischem Material.

Aspa Anogiati
Aspa ist Musikerin und Schauspielerin. Sie studierte orientalische Musik (modale Musik) und Rebetiko während ihres Studiums der Lyra von Konstantinopel am TEI Ipirou, Abt. für volkstümliche und traditionelle Musik, das sie 2009 abschloss. Seit 2010 ist sie als Musikerin aktiv, spielt, singt und unterrichtet frühe Rebetiko-Lieder an der Griechischen Musikschule KANARINI BERLIN.

Wann?
Jeden Donnerstag von 19.00 bis 21.00 Uhr im Spiti, Morusstraße 18A Neukölln.
(Bei großer Nachfrage kann ein weiterer Tag hinzukommen, eventuell an einem anderen Ort)

Was kostet das?

4 zweistündige Treffen pro Monat, 45 Euro
Einzelne zweistündige Sitzungen: 15 Euro

Schüler der KANARINI BERLIN Schule und Schüler von Yannis Stergiou erhalten 50% Ermäßigung.

Anmeldung: contact@kanarini.de, 0178 3143174

KANARINI SEMINARS present:

Exclusive Percussion Workshop Events with George Anagnostopoulos!

Join us for an unforgettable musical experience as George Anagnostopoulos, the renowned percussionist from Greece, is visiting Berlin for a two-day workshop series!

Workshop 1: Exploring Greek and Balkan Rhythms

Date: 09.03.2024

Time: 13.00-17.00

Location: To Spiti, Morusstrasse 18A

Open to all levels of musicians and percussionists except total beginners Dive deep into the intricate details of Greek and Balkan rhythms using instruments like riqq, bendir, and darbouka.

Attendance Fee: 55 Euros

Workshop 2: Master Class for Expert Techniques

Date: 10.03.2024

Time: 12-16.00

Location: To Spiti, Morusstrasse 18A

For experienced musicians and percussionists

Explore advanced techniques, counting, syncopation, and variation in a master class setting.

Attendance Fee: 55 Euros

Reserve Your Spot at: contact@kanarini.de

Email Subject: Workshop Reservation – Please include your name, contact details, and specify the workshop(s) you’d like to attend.

Don’t miss this rare opportunity to learn from one of Greece’s finest percussionists! Secure your spot now and elevate your musical journey with George Anagnostopoulos.

Short Bio:

George Anagnostopoulos started learning traditional percussion and East Mediterranean rhythmic in 1997 with Stefanos Agiopoulos, went on with Afro-Latin Percussion, multi-percussion (set) lessons with Nikos Karatzas and got a degree in traditional percussion from the MODERN MUSIC SCHOOL Athens, class of Vangelis Karipis.

He has attended various seminars on greek, balkan, turkish, arabic and persian playing techniques with teachers like Bijan Chemirani, Andreas Pappas, Petros Kourtis, Vangelis Karipis, Zohar Fresco, Misirli Ahmet, Mehmet aud Hamdi Akatay.
Since 2002 he has taken part in lots of concerts with orchestras of greek traditional music. He has also played with famous artists like Nikos Xydakis, Haig Yazdijian, Nikos & Yasemi Saragoudas, Babis Goles and others.

He has also been working as a music teacher in different music schools in and around Athens since 2003.

#GeorgeAnagnostopoulos #PercussionWorkshop #BerlinMusic #MasterClass #GreekRhythms #BalkanMusic #MusicEducation #BerlinEvents #Kanarini Greek Music School Berlin #KanariniBerlin #GreekmusicinBerlin

KANARINI SEMINARS präsentiert:
Exklusives Percussion Workshop & Masterclass mit George Anagnostopoulos!
Erleben Sie mit uns ein unvergessliches musikalisches Erlebnis, denn George Anagnostopoulos, der renommierte Perkussionist aus Griechenland, kommt für eine zweitägige Workshop-Reihe nach Berlin!


Workshop 1: Griechische und balkanische Rhythmen erforschen
Termin: 09.03.2024
Zeit: 13.00-17.00
Ort: Zum Spiti, Morusstraße 18A
Offen für MusikerInnen und PerkussionistInnen aller Niveaus, außer für AnfängerInnen Tauchen Sie tief in die komplizierten Details griechischer und balkanischer Rhythmen ein und verwenden Sie Instrumente wie Riqq, Bendir und Darbouka.

Teilnahmegebühr: 55 Euro

Workshop 2: Meisterklasse für Expertentechniken
Datum: 10.03.2024
Zeit: 12-16.00
Ort: Zu Spiti, Morusstrasse 18A
Für erfahrene Musiker und Perkussionisten
Erforschen Sie fortgeschrittene Techniken, Zählzeiten, Synkopen und Variationen in einer Meisterklasse.
Teilnahmegebühr: 55 Euro

Reservieren Sie Ihren Platz unter: contact@kanarini.de
E-Mail-Betreff: Workshop-Reservierung – Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an und nennen Sie den/die Workshop(s), an denen Sie teilnehmen möchten.
Verpassen Sie nicht diese seltene Gelegenheit, von einem der besten Perkussionisten Griechenlands zu lernen! Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und machen Sie Ihre musikalische Reise mit George Anagnostopoulos weiter.

Kurzer Lebenslauf:
George Anagnostopoulos begann 1997 bei Stefanos Agiopoulos traditionelle Perkussion und ostmediterrane Rhythmik zu erlernen, fuhr fort mit Afro-Latin Percussion, Multi-Percussion (Set)- Unterricht bei Nikos Karatzas und erhielt einen Abschluss in traditioneller Perkussion von der MODERN MUSIC SCHOOL Athen, Klasse von Vangelis Karipis.
Er besuchte verschiedene Seminare über griechische, balkanische, türkische, arabische und persische Spielarten- und techniken bei Lehrern wie Bijan Chemirani, Andreas Pappas, Petros Kourtis, Vangelis Karipis, Zohar Fresco, Misirli Ahmet, Mehmet aud Hamdi Akatay.
Seit 2002 nimmt er an Konzerten mit Orchestern der traditionellen griechischen und östlichen Mittelmeer-Musik teil. Er hat u.a. mit berühmten Künstlern wie Nikos Xydakis, Haig Yazdijian, Nikos & Yasemi Saragoudas, Babis Goles gespielt.
Seit 2003 ist er auch als Musiklehrer in verschiedenen Musikschulen in und um Athen tätig.

#GeorgeAnagnostopoulos #PercussionWorkshop #BerlinMusic #MasterClass #GreekRhythms #BalkanMusic #MusicEducation #BerlinEvents #Kanarini Greek Music School Berlin #KanariniBerlin #GreekmusicinBerlin

2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙ

Στις 15.09.2023 το ΚΑΝΑΡΙΝΙ μας, η Σχολή Ελληνικής Μουσικής Βερολίνου, γιορτάζει τα δύο χρόνια λειτουργίας της. Σιγά σιγά αρχίζουμε και πεταρίζουμε τα φτεράκια μας..

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τα υπέροχα πλάσματα του Βερολίνου που μας εμπιστεύτηκαν εξ αρχής, μας βοήθησαν να φτιάξουμε τη φωλιά μας και στήριξαν, άμεσα και έμμεσα, το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό μας έργο. Επίσης ευχαριστούμε τους δασκάλους των μαθημάτων και των σεμιναρίων μας που μας τιμούν με τη συνεργασία τους σ’ αυτό το εγχείρημα. Μας συγκινείτε και μας γεμίζετε δύναμη για να συνεχίσου να εργαζόμαστε ώστε να λαλούμε και να πετούμε παρέα..

Ακολουθεί ένα μικρό χρονικό των μουσικών γεγονότων στα οποία συμμετείχαμε μαζί με καθηγητές και μαθητές:

4 Δεκεμβρίου 2021: Συναυλία „Μουσικές του Αιγαίου“, σε συνεργασία με τη μουσική σχολή BTMK, στην UFA Fabrik

17 Ιουνίου 2022: Συμμετοχή της Μαθητικής Ορχήστρας ΚΑΝΑΡΙΝΙ BERLIN στην καλοκαιρινή γιορτή του Perivoli e.V. στο Britz

26 Ιουνίου 2022: Συναυλία της Μαθητικής Ορχήστρας ΚΑΝΑΡΙΝΙ με τίτλο: „Οι Μουσικές της Σμύρνης Ι“, Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου

23 Σεπτεμβρίου 2022: Συναυλία „Από τις δυο πλευρές του Αιγαίου” στα πλαίσια του Neuköllner Woche στο Spiti, Morusstrrasse 18A.

11 Οκτωβρίου 2022: Διεξαγωγή εργαστηρίου ελληνικής μουσικής στο Βavul.

14 Φεβρουαρίου 2023: Εργαστήριο, jam session και κοπή της πίτας της Σχολής στο Bavul.

6 & 7 Μαΐου 2023: Σεμινάριο Μακάμ και Αυτοσχεδιασμού με τον Γιάννη Δερμιτζάκη.

6 & 7 Μαΐου 2023: Σεμινάριο Μουσικές από τα νησιά του Αιγαίου με το Γλαύκο Σμαριανάκη.

5 Μαΐου 2023: Συναυλία „Μουσικές του Καφέ Αμάν” με το Γιάννη Δερμιτζάκη, τον Γλαύκο Σμαριανάκη και την Άσπα Ανωγιάτη στο Bavul.

6 Μαΐου 2023: Συναυλία – Γλέντι με το Γιάννη Δερμιτζάκη, το Γλαύκο Σμαριανάκη, το Μίμη Σανδαλή, την Άσπα Ανωγιάτη και την ορχήστρα ΚΑΝΑΡΙΝΙ στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου.

7 Μαΐου 2023: Jam Session ελληνικής μουσικής στο Engels Café.

20 & 21 Μαΐου 2023: Σεμινάριο νέυ και τροπικής μουσικής με τον Χρήστο Μπάρμπα.

19 Μαΐου 2023: Συναυλία με τον Χρήστο Μπάρμπα και το Trio Kismet στο Bavul.

3 Ιουνίου 2023: Συμμετοχή μελών της Ορχήστρας Καναρίνι στη συναυλία „Kann Jemand meine Stimme hören?“ για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας στην Kapernaum-Kirche.

2 Σεπτέμβρη 2023: Συμμετοχή της Ορχήστρας ΚΑΝΑΡΙΝΙ BERLIN στο καλλιτεχνικό φεστιβάλ BRAMAT 2023 στο Goleniow της Πολωνίας.

Για τη σχολική χρονιά 2023/2024 έχουμε ετοιμάσει ένα πολύχρωμο μπουκέτο μουσικών και μουσικοκινητικών μαθημάτων για μικρούς και μεγάλους, ποικιλία μουσικών οργάνων και καθηγητών, θεωρίες, εργαστήρια, μαθήματα-πρόβες, σεμινάρια, συναυλίες..

Από την πολύμορφη δημοτική παράδοση ως την αστική λαϊκή μουσική, το σμυρνέικο και το ρεμπέτικο, ως τους σύγχρονους συνθέτες και τραγουδοποιούς, η μαγεία της ελληνόφωνης μουσικής είναι μια αγκαλιά που χωράει όλο τον κόσμο. Σας προσκαλούμε να την ανακαλύψετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο σάιτ μας www.kanarini.de, στείλτε μας ένα e-mail στο contact@kanarini.de ή πάρτε μας τηλέφωνο στο +49 178 3143174 (& WhatsApp) ή στο +496980638852 (& WhatsApp).

Με αγάπη

το ΚΑΝΑΡΙΝΙ σας

K ANARINI BERLIN WIRD 2

Am 15.09.2023 feiert KANARINI, die Berliner Schule für Griechische Musik, ihr zweijähriges Bestehen. Langsam beginnt der lieblich singende Vogel mit den Flügeln zu schlagen…
Wir möchten uns von ganzem Herzen bei den wunderbaren Geschöpfen Berlins bedanken, die uns von Anfang an vertraut haben, die uns geholfen haben, unser Nest zu bauen und die direkt und indirekt unsere Bildungs- und Kulturarbeit unterstützt haben. Wir danken auch den Dozenten unserer Kurse und Seminare, die uns mit ihrer Mitarbeit an diesem Projekt zutiefst ehren. Ihr bewegt uns und gebt uns die Kraft, weiter zu arbeiten, damit wir gemeinsam mit unseren Schülern singen und fliegen können.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Chronik der musikalischen Veranstaltungen, an denen wir bisher mit Lehrern und Schülern teilgenommen haben:
4. Dezember 2021: Konzert „Musik der Ägäis“, in Zusammenarbeit mit der BTMK Musikschule, in der UFA Fabrik
17. Juni 2022: Teilnahme des Studentenorchesters KANARINI BERLIN am Sommerfest von Perivoli e.V. in Britz.
26. Juni 2022: Konzert des Studentenorchesters mit dem Titel: „Die Musik von Smyrna I“, in der Hellenischen Gemeinde Berlin.

23. September 2022: Konzert von griechischer traditioneller Musik mit dem Kanarini-Orchester im Rahmen der Neuköllner Woche in Spiti, Morusstrrasse 18A.

11. Oktober 2022: Griechischer Musikworkshop und Jam session in Bavul
14. Februar 2023: Workshop, Jam session und Neujahr-Party der Schule in Bavul
6. und 7. Mai 2023: Makam- und Improvisationsseminar mit Yannis Dermitzakis
6. und 7. Mai 2023: Seminar „Musik von den Ägäischen Inseln“ mit Glafkos Smarianakis
5. Mai 2023: Konzert „Musik des Café Aman“ mit Yannis Dermitzakis, Glafkos Smarianakis und Aspa Anogiati in Bavul
6. Mai 2023: Konzert mit Yannis Dermitzakis, Glafkos Smarianakis, Mimis Sandalis, Aspa Anogiati und dem KANARINI Orchester in der Hellenischen Gemeinde zu Berlin.

7. Mai 2023: Jam Session mit griechischer Musik im Engels Cafe
20. und 21. Mai 2023: Seminar über Ney und modale Musik mit Christos Barbas
19. Mai 2023: Konzert mit Christos Barbas und dem Trio Kismet im Bavul
3. Juni 2023: Teilnahme von Mitgliedern des Kanarini Orchesters an dem Konzert „Kann Jemand meine Stimme hören?“ für die Erdbebenopfer in der Türkei in der Kapernaum-Kirche.
2. September 2023: Teilnahme des Kanarini Berlin Orchesters am Kunstfestival BRAMAT 2023 in Goleniow, Polen.

Für das Schuljahr 2023/2024 haben wir einen bunten Strauß an Musik- und Musik-Bewegungs-Kursen für Erwachsene und Kinder, eine Vielzahl von Musikinstrumenten und Lehrern, Theorien, Workshops, Orchester-Kursen, Seminaren und Konzerten vorbereitet.
Von der vielfältigen volkstümlichen Tradition bis hin zur städtischen Volksmusik, von Smyrna und Rebetiko bis hin zu zeitgenössischen Komponisten und Liedermachern – die Magie der griechischen Musik ist wie eine große Umarmung, die die ganze Welt umfasst. Wir laden Sie ein, sie zu entdecken.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.kanarini.de, schicken Sie uns eine E-Mail an contact@kanarini.de oder rufen Sie uns an unter +49 178 3143174 (& WhatsApp) oder +30 6980 638852 (& WhatsApp).

Mit Liebe
Ihr KANARINI BERLIN

K ANARINI’S SECOND BIRTHDAY

On 15.09.2023 KANARINI, the Berlin School of Greek Music, celebrates two years of operation. Slowly our sweet singing bird starts to flap its wings…
We would like to thank from the bottom of our hearts the wonderful creatures of Berlin who trusted us from the very beginning, helped us to build our nest and supported, directly and indirectly, our educational and cultural work. We also thank the teachers of our courses and seminars who honour us with their cooperation in this project. You move us and fill us with strength to keep working so that we can sing and fly together with our students.

Below is a short chronicle of the musical events we have participated in with teachers and students:
4 December 2021: Concert „Music of the Aegean“, in collaboration with the music school BTMK, at the UFA Fabrik.
17 June 2022: Participation of the KANARINI BERLIN Student Orchestra at the summer feast of Perivoli e.V. in Britz.
26 June 2022: Concert of KANARINI ORCHESTRA with the title: „The Musics of Smyrna I“, Hellenic Community Berlin.

23 September 2022: Concert of Greek traditional Music with Kanarini Orchestra as part of the Neuköllner Woche at Spiti, Morusstrrasse 18A.

11 October 2022: Greek music workshop at Bavul.
14 February 2023: Workshop, jam session and cake-cutting party of the School at Bavul.
6 & 7 May 2023: Makam and Improvisation Seminar with Yannis Dermitzakis.
6 & 7 May 2023: Seminar „Music from the Aegean Islands“ with Glafkos Smarianakis.
5 May 2023: Concert „Music of the Cafe Aman“ with Yannis Dermitzakis, Glafkos Smarianakis and Aspa Anogiati at Bavul.
6 May 2023: Concert with Yannis Dermitzakis, Glafkos Smarianakis, Mimis Sandalis, Aspa Anogiati and the KANARINI Orchestra at the Hellenic Community of Berlin.

7 May 2023: Jam Session of Greek music at Engels Cafe.
20 & 21 May 2023: Seminar of ney and modal music with Christos Barbas.
19 May 2023: Concert with Christos Barbas and Trio Kismet at Bavul.
3 June 2023: Participation of members of the Kanarini Orchestra in the concert „Kann Jemand meine Stimme hören?“ for the earthquake victims of Turkey at Kapernaum-Kirche.
2 September 2023: Participation of the Kanarini Orchestra BERLIN in the BRAMAT 2023 performing arts festival in Goleniow, Poland.

For the school year 2023/2024 we have prepared a colourful bouquet of music and music-movement for children and adults as well as theatre courses, a variety of musical instruments and teachers, theories, workshops, orchestra courses, seminars, concerts.
From the diverse folk tradition to urban folk music, from Smyrna and Pireus rebetiko to contemporary composers and songwriters, the magic of Greek music is like a big embrace that fits the whole world. We invite you to discover it.

For more information:

Visit our website www.kanarini.de, send us an e-mail to contact@kanarini.de

or call us at +49 178 3143174 (& WhatsApp) or +496980638852 (& WhatsApp).

With love
Your KANARINI

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Αυτό το κείμενο γράφτηκε πριν ένα χρόνο και κάτι, όμως για κάποιον μυστήριο λόγο δε δημοσιεύτηκε ποτέ. Μάλλον ήρθε η ώρα του…

„Χτες, Δευτέρα 11.07.2022, παρευρέθηκα στην πολύ συγκινητική συναυλία των δασκάλων και συμμαθητών μου από το Μουσικό Εργαστήριο Λαβίρυνθος στο Ηρώδειο. Πέρα από την ευδαιμονία που βίωσα για μια ακόμη φορά ζωντανά στο άκουσμα των γνώριμων ήχων μιας παγκόσμιας, πανανθρωπινης εκδοχής αυτού που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε τροπική μουσική, αναδύθηκαν μέσα μου κάποιες σκέψεις σχετικά με τη σχέση δασκάλου και μαθητή, τις οποίες θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας..

Ο Ross Daly ήταν ένας από τους πρώτους μου δασκάλους σε αυτόν τον τομέα. Θυμάμαι να πηγαίνω στο Μουσικό Εργαστήρι Λαβίρυνθος στα Πετράλωνα αρχικά μια φορά την εβδομάδα για το μάθημα της λύρας, μετά άλλη μια φορά την Κυριακή για την εβδομαδιαία δωρεάν συναυλία, μετά τις Δευτέρες γα το δωρεάν μάθημα Μπεντίρ, και μετά σχεδόν κάθε μέρα γιατί απλώς ήταν το πιο γόνιμο, το πιο εγκάρδιο,το πιο φιλικό, το πιο ενισχυτικό περιβάλλον που είχα γνωρίσει ποτέ….

Ο Ross ήταν πάντα εκεί, είτε δίδασκε, είτε έγραφε παρτιτούρες, είτε μαγείρευε, είτε περιποιόταν τα φυτά, και όποιος ήθελε ήταν πάντοτε ευπρόσδεκτος να παρακολουθήσει, να ακούσει, να ρωτήσει, να δοκιμάσει, να παίξει.. Λίγα χρόνια αργότερα, το εγχείρημα μεταφέρθηκε στο Χουδέτσι του Δήμου Καζαντζάκη στο ορεινό Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί, το θαύμα απλώθηκε, ολοκληρώθηκε, και εμπλουτίστηκε με δασκάλους και μαθητές από ακόμα πιο μακρινές χώρες… Έγινε μια μεγάλη αγκαλιά, όπου κυκλοφορούσαν οι δάσκαλοι ανάμεσα στους μαθητές, όλοι έκαναν παρέα με όλους, και όταν έσκαγε ένας μεγάλος δάσκαλος ή μια μεγάλη δασκάλα, οι ίδιοι οι δάσκαλοί μας γίνονταν ξανά μαθητές του/της.. Όλοι βρίσκονταν διαρκώς σε μια διαδικασία μάθησης. Και όποιος κατακτούσε πρώτος το métier, απλώς το έδειχνε μετά και στους άλλους..

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μαθήτευσα. Εκεί όπου βασιλεύει η επιθυμία για γνώση, εξερεύνηση, ανάπτυξη… Και αυτό είναι η πυξίδα μας στο νέο μας εγχείρημα, σε αυτό το μικρούτσικο κύτταρο που λέγεται „ΚΑΝΑΡΙΝΙ BERLIN“. Αυτό βίωσα ξανά χτες βράδυ στη Ηρώδειο, παρέα με τους υπόλοιπους μυημένους σε αυτή τη μοναδική μουσική οικογένεια… τους διασκορπισμένους πλέον σε όλες σχεδόν τις γωνιές του πλανήτη…. Συμμαθητές σε σεμινάρια, οι περισσότεροι στις κερκίδες του Ηρωδείου, και κάποιοι στη σκηνή.. Δάσκαλοι και διδασκόμενοι.. Παιδιά του ίδιου μουσικού Θεού, σφιχταγκαλιασμένα σε έναν πανάρχαιο χορό. Σας ευχαριστώ από καρδιάς!

Την ευγνωμοσύνη για τους δασκάλους μου διαδέχτηκε μετά τη συναυλία η ευγνωμοσύνη για τους μαθητές μου. Περπατώντας μέχρι στο σπίτι αναλογίστηκα πόσα έχω μάθει και μαθαίνω απ αυτούς. Υπομονή, κατανόηση, εγρήγορση, εφευρετικότητα… Κι άλλα τόσα που δε μου έρχονται τώρα… Μεγάλη μάθηση η διδασκαλία έχω να πω…

Άσπα, Αθήνα 2022 „

Χτες επίσης σκεφτόμουν πόσο ωραία θα ήταν αν μπορούσαμε να καλέσουμε κάποιους από αυτούς τους μουσίκαρους για σεμινάρια στο Βερολίνο…. Τι λέτε;

Γράψτε μας έγκαιρα τις ιδέες και τις επιθιμίες σας στη διεύθυνση: contact@kanarini.de.

TEACHERS AND STUDENTS

This text was written in July 2022 but for some mysterious reason it was never posted. Maybe the time has now come.

Yesterday, Monday 11.07.2022, I attended the very touching concert of my teachers and classmates from the Lavirinthos Music Workshop at the Herodesion. Apart from the bliss that I experienced once again listening to the familiar sounds of a universal version of what we are used to call modal music, some thoughts about the relationship between teacher and student emerged, which I would like to share with you..

Ross Daly was one of my first teachers in this field. I remember going to Musiko Laborithi Lavirinthos in Petralona, first once a week for the lyra lesson, then once more on Sunday for the weekly free concert, then on Mondays for the free bendir lesson, and then almost every day because it was simply the most fertile, the most cordial, the most friendly, the most supportive environment I had ever known….

Ross was always there, whether he was teaching, writing scores, cooking, or tending the plants, and anyone who wanted to was always welcome to watch, listen, ask questions, try, play… A few years later, the project was moved to Houdetsi in the Municipality of Kazantzakis in the mountainous part of Heraklion Crete. There, the miracle was spread, completed, and enriched with teachers and students from even more distant countries… It became a big hug, where teachers moved among the students, everyone hung out with everyone, and when a great teacher or a great teacher would burst, our teachers themselves became his/her students again… Everyone was constantly in a process of learning. And whoever mastered the métier first, just showed it to the others…

That’s the kind of environment I studied in. a safe space that encourages the desire to know, to explore, to grow… And this is our compass in our new venture, in this little cell called „KANARINI BERLIN“. This is what I experienced again last night at the Herodeion Theatre, together with the rest of the initiates of this unique musical family… now scattered in almost all corners of the globe…. Classmates in seminars, most of them on the Herodeion seats, and some of them on stage… teachers and students… children of the same musical God, tightly embraced in an ancient dance. Thank you all from the bottom of my heart!

Gratitude for my teachers was followed after the concert by gratitude for my students. Walking home I reflected on how much I have learned and am learning from them.

Patience, understanding, alertness, resourcefulness. And so much more than I can think of right now. Being a teacher is a great lesson, I must say.

Aspa, Athens 2022 „

Yesterday I was also thinking how nice it would be if we could invite some of these great musicians for seminars in Berlin…. What do you think?

Write to us in time with your ideas and musical wishes at contact@kanarini.de.

Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΑΣ

Η Μαθητική Ορχήστρα Καναρίνι ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και αποτελείται από ανθρώπους που τρέφουν βαθιά αγάπη για την ελληνική μουσική και επιθυμούν να μάθουν τα μυστικά της.

Έχει πραγματοποιήσει ως τώρα διάφορες εμφανίσεις στο Βερολίνο, ενώ πρόσφατα συμμετείχε στο διεθνές φεστιβάλ Bramat 2023 στο Goléniow της Πολωνίας.

Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει και είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε νέα μέλη.

Συναντιόμαστε κάθε Τρίτη βράδυ στην Bergmannstraße 29, από τις 19.00 έως τις 21.00, μαθαίνουμε κομμάτια από την παραδοσιακή μουσική από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και το ρεμπέτικο, μαζί με στοιχεία θεωρίας της μουσικής, κάνουμε πρόβες, προετοιμάζουμε συναυλίες και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στη διαδικασία της εκμάθησης και της εμφάνισης στη σκηνή.

Σε περίπτωση που η Τρίτη είναι δύσκολη μέρα για κάποιους, αυτή τη στιγμή προγραμματίζουμε μια νέα ομάδα σε κάποιο άλλο βράδυ της εβδομάδας στο χώρο μας στο Prenzlauer Berg. Είμαστε ακόμα ανοιχτοί σε προτάσεις!

Όλα αυτά με τη μικρή συνεισφορά των 45,- το μήνα. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε οικονομικά, θα βρούμε άλλη λύση…

Θα χαρούμε πολύ να σας γνωρίσουμε.

Πληροφορίες: 0178 3143174, WhatsApp ή e-Mail: contact@kanarini.de

Το KANARINI σας

Our KANARINI STUDENT ORCHESTRA first started in January 2022 and consists of people who love Greek music profoundly and wish to learn its secrets.

The Orchestra has given several performances in Berlin. Recently, we took part at the 24th edition of the Bramat Festival 2023 in Goleniow, Poland.

The learning year has started and we are ready to welcome new members.

We meet every Tuesday evening from 19.00 to 21.00 in the Bergmannstraße 29, learn new pieces from the traditional music of different areas of Greece and rebetiko as well as some theory, we rehearse, prepare concerts and support each other in the process of learning and performing on stage.

In case Tuesday is difficult, we are planning a new group on another evening of the week in Prenzlauer Berg. Still open to suggestions!

All of that for the tiny contribution of 45,- per month. And if you can’t afford, it, we ll find another solutuion…

We will be very happy to meet you.

Infos: 0178 3143174, WhatsApp or e-Mail: contact@kanarini.de

Your
Greek Music School
KANARINI BERLIN

NEY SEMINAR & MODAL MUSIC GROUP

With CHRISTOS BARBAS

Ney & Modal Music Group Seminar

Ney Seminar

Saturday 20.05. 10:00 – 13:00

Sunday 21.05   10:00 – 13:00 

Modal Music Group

Saturday 20.05.  15:00 – 19:30

Sunday 21.05. 15:00 – 19:30

Weekend of May 20-21 will see a seminar on Ney and Modal Music!

In the mornings the course will focus on the Ney, the end-blown reed flute key to certain musical traditions of Turkey, Iran, and the Arab world. We will concentrate on the basics and the repertory of the instrument.

In the afternoon we will switch to group playing, and we will study various modal musics from Greece, Turkey and Middle East of folk, ritual and classical pieces and songs as well as compositions of contemporary modal music. We will work on themes as interpretation, ornamentation, micro­tones, aspects of rhythms and odd measures etc.

In order to attend the course a good level on reading music is required.

Participants are welcome to bring any rhythmic or melodic instrument, including the voice.

Fees:

You can attend one or both of the modules of this course.

Total price (14 instruction hours) : 160,- Euro

Early bird (till 25.04.): 145 Euro

Students & Job Centerers: 135,- Euro

Ney only (6 instruction hours): 80,- Euro

Early bird: 73,- Euro

Students & Job Centerers: 67,- Euro

Music group only (8 instruction hours): 90,- Euro

Early bird: 82,- Euro

Students & Job-Centerers: 75,- Euro

There is a registration fee of 40,- Euros included in the price, non-refundable in case of cancellation.

Register at: contact@kanarini.de or under: +49 178 3143174

ABOUT THE INSTRUCTOR:

Multi_instrumentalist and composer, Christos Barbas is one of the most multifaceted and creative musicians coming from Greece. From an early age he studied the recorder, piano, baroque music, harmony and counterpoint, finishing his studies of Western music in 2002. He studied musicology and ethnomusicology (Mmus) in the Department of Music at the University of Aristotelio (Thessaloniki) and the School of Oriental and African Studies (London). Since 2003 he focuses on the study of Ney, Sufi and classical Ottoman music with outstanding performers in Greece, Bulgaria and Turkey. At the same time he studies and plays several instruments of different musical cultures (kaval, bansuri, irish whistles, bagpipes) ranging from traditional musics to free improvisation and jazz. Actually he is studying Fugue composition in the Athens Conservatoire with Panagiotis Adam.

His main interest is a creative approach to music. Especially the study of older musics, sacred and popular, from the point of view that underline their timelessness and possibilities for people to create, rather than the rigidity of authenticity itself. He communicates this goal through the interpretation of old music, his own compositions, and participating in various projects with other arts and teaching in seminars and workshops of music.

He composes for different formations in a variety of styles (music for contemporary dance, theatre, cinema, modal music) producing 9 cds till now of original music (Yeden, Neda, Magnanimus Trio & Murat Aydemir, Peppe Frana, Efren Lopez). Along with his own groups he collaborates with some of the most prominent performers and creators of traditional and contemporary music: Ross Daly & Labyrinth, Zohar Fresco, Efrén López & Abracadabra, L’Ham de Foc, Evgenios Voulgaris, Milo ke Mandarini Quartet, Maria Farantouri, Anja Lechner, Thomas Strønen, Björn Meyer etc participating in concerts worldwide recording extensively in the wider field of contemporary modal music with companies as An Music, Felmay IT and ECM Records.

He has taught Ney and Kaval, interpretation, improvisation and composition in Modal Music at the University of Popular Music and Traditional Arta (Greece), and also in Macedonia (Thessaloniki). He teaches in Musical Workshop Labyrinth in Crete and in other cultural centers throughout Europe and is the artistic director of Labyrinth Catalunya.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2023

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε τα πρώτα τρία μουσικά μας σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν το Μάιο του 2023.

6., 7. & 8. 05.2023

ΤΡΟΠΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΑΞΙΜΙ)

με το ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΤΑΞΙΜΙ)

• Με ποιους τρόπους μπορούμε να αναπτύξουμε ένα δομημένο ταξίμι?

• Πως εκμεταλέυομαι την μελέτη και την ανάλυση του ρεπερτορίου προς αυτήν την κατεύθυνση?

• Πως συσχετίζεται ο προφορικός λόγος με το ταξίμι, και με ποιον τρόπο αυτή ακριβώς η συσχέτιση καθώς και η κατανόηση κάποιων βασικών στοιχείων ενός τροπικού μουσικού συστήματος όπως τα Μακάμ μας προσφέρουν εργαλεία στην ανάπτυξη ενός δομημένου αυτοσχεδιασμού?

Το σεμινάριο αυτό θα επικεντρωθεί στην διερεύνηση τρόπων ανάπτυξης ενός δομημένου ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού, εξετάζοντας τα ερωτήματα που προαναφέρθηκαν, μέσα από την βασική θεωρία του τροπικού μουσικού συστήματος των Μακάμ.

Κύρια εργαλεία προς αυτήν της κατεύθυνση θα είναι η μελέτη και η τροπική ανάλυση χαρακτηριστικού ρεπερτορίου της Ελλάδας, και η σύνδεση της μουσικής πράξης με την βασική θεωρία. Θα εξεταστούν ζητήματα όπως

  • η συσχέτιση του προφορικού λόγου με την μουσική φρασεολογία,
  • οι τρόποι ανανέωσης και εμπλουτισμού του μουσικού μας λεξιλογίου,
  • ο ρόλος των δομικών χαρακτηριστικών μίας μουσικής κλίμακας (κύριες & δευτερεύουσες βαθμίδες, υπομονάδες τετράχορδων – πενταχόρδων)
  • η σημασία των τελικών και ημιτελών καταλήξεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μυηθούν στην τέχνη του αυτοσχεδιασμού σε ένα τροπικό μουσικό περιβάλλον. Μπορείτε να συμμετάσχετε με οποιοδήποτε μουσικό όργανο που έχει τη δυνατότητα να παίξει τροπικά διαστήματα ή απλώς με τη φωνή σας.

Καλό θα είναι να κατέχει κανείς το όργανό του σε βασικό ως μέτριο επίπεδο. Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η ανάγνωση παρτιτούρας.

Πρόγραμμα:

Σάββατο, 6.05.2023

10.00 -12.30 και 13.00 – 15.30

Κυριακή, 7.05.2023

10.30 -13.00 και 13.30 – 16.00

Δευτέρα, 8.05.2023

19.00 – 21.00 Μάθημα μουσικής ομάδας

Δίδακτρα:

12 διδακτικές ώρες = 135 Euro

Early bird (μέχρι 15.04): 125,-

Φοιτητές & Job-Centerers: 110,-

Εγγραφή: 40,- περιλαμβάνεται στα δίδακτρα, σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφεται.

Εγγραφή μέσω e-mail στο: contact@kanarini.de ή τηλεφωνικά στο: +49 178 3143174

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

O Γιάννης Δερμιτζάκης μαθήτευσε στο ούτι με τον Γιώργο Μαυρομανωλάκη στο ωδείο Χορωδείον. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος με καθηγητές τον Yurdal Tokcan, τον Χάρη Λαμπράκη, τον Ross Daly και τον Κυριάκο Ταπάκη και έχει συμμετάσχει ως μαθητής σε ορχήστρα του Λαβύρινθου.

Συνθέσεις του έχουν πλαισιώσει παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικά εργαστήρια και ταινίες μικρού μήκους, ενώ έχει παίξει και συμμετάσχει σε μουσικούς χώρους και φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδας. Τον Σεπτέμβριο του 2021 σε συνεργασία με την σκηνοθέτη Μαρία Γαϊτανίδη παρουσίασαν το ερευνητικό τους project ¨Ερωφίλη – Παρτιτούρα – πρακτικές πειραματικές προσεγγίσεις με ένα ούτι και μία φωνή¨ στο ¨TaPRA 2021 conference¨ το οποίο φιλοξενήθηκε από το Liverpool Hope University.

Συμμετέχει τακτικά ως επισκέπτης εισηγητής στο ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα „Η τέχνη του ρυθμού στην εκπαίδευση“, του εργαστηρίου Μουσικής-Θεάτρου-Κινηματογράφου του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο τελεί υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Παπατζανή. Έχει διδάξει „Ούτι“ και “Ρυθμολογία και Μουσικούς τρόπους παραδόσεων της Ανατολικής Μεσογείου” σε ωδεία και μουσικές σχολές στην Κρήτη. Αποτελεί από το 2022 συνεργάτη της Μεσογειακής Σχολής Δραματικής Τέχνης Triptyco, η οποία εδράζει στο Ηράκλειο της Κρήτης.

6., 7. & 8. 05.2023

FREE MODAL IMPROVISATION (TAKSIM)

WITH GIANNIS DERMITZAKIS

How can we develop a constructed improvisation?

How can we study and analyze the repertoire in such a direction?

How is the oral speech connected to improvisation, and how can a modal music system like the makam system provide us with tools to develop a constructed improvisation?

The workshop will focus in researching the ways to develop a free constructed musical improvisation through the basic theory of the modal music system of the makams.

The main tools in that direction will be the study and modal analysis of a typical repertoire of Greek music and the connection of the musical practice with the basic theory of the Makams. We will handle themes like

  • Connection of oral speech with the music phrasing, ways of renewal and enrichment of our own musical language.
  • The structural characteristics of a musical scale (main and secondary notes, sub-units of tetrachords and pentachords)
  • final and semi-final endings

The seminar adresses everyone who wish to get initiated into the art of improvisation (taksim) within a modal musical environment. You can join with any musical instrument that can play modal intervals, or just with your voice.

It would make sense if the participants mastered their instrument at a basic to intermediate level. Score reading is useful but not a condition.

Schedule:

Saturday, 6.05.2023

10.00 -12.30 and 13.00 – 15.30

Sunday, 7.05.2023

10.30 -13.00 and 13.30 – 16.00

Monday, 8.05.2023

19.00 – 21.00 Music Group lesson

Fees:

12 instruction hours = 135 Euro

Early bird (till 15.04): 125,-

Students & Job-Centerers: 110,-

Registration: 40,- included in fee, non-refundable in case of cancellation.

Register at: contact@kanarini.de or under: +49 178 3143174

ABOUT THE INSTRUCTOR:

Giannis studied oud with Giorgos Mavromanolakis at the „Chorodion academy of music“ in Heraklion, Crete. He participated in seminars on „Turkish style oud“, „Rhythmical & free improvisation“ and „The Phrasing of Makam“ at the Labyrinth Musical Workshop with Yurdal Tokcan, Harris Lambrakis, Kyriakos Tapakis and Ross Daly respectively as well as taken part as a student in an ensemble of Labyrinth Musical Workshop under Ross Daly’s direction.

He has performed at many festivals in Greece and abroad. In 2021 he worked together with Maria Gaitanoudi on the research project „Erofili Score – experimental approaches for oud and voice“ which was presented at the „TaPRA 2021 Conference“ hosted by the Liverpool Hope University and his compositions have accompanied book presentations, theatre workshops and short films.

He regularly participates as a visiting lecturer in the research educational program of the University of Crete „The art of rhythm in education“, which takes place under the guidance of Giannis Papatzanis. Since 2022, he has been a partner of the Triptyco Mediterranean School of Dramatic Art, which is based in Heraklion, Crete.

6., 7. & 8. 05.2023

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

με τον ΓΛΑΥΚΟ ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ

Σεμινάριο “Τραγούδια από τα νησιά του Aιγαίου ”

Σε αυτό το σεμινάριο, θα μας δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουμε σε ένα μουσικό οδοιπορικό, από νησί σε νησί , μαθαίνοντας γνωστά και άγνωστα παραδοσιακά τραγούδια-σκοπούς των νησιών του Αιγαίου. Θα μας δοθεί επίσης η δυνατότητα να αναλύσουμε τοπικά υφολογικά ιδιώματα, τρόπους ανάπτυξης ενός μουσικού προγράμματος, αλλά και σύνθεσης μιας αιγαιοπελαγίτικης ζυγιάς.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με το βιολί αλλά και με άλλα μουσικά όργανα καθώς και με το τραγούδι σε επίπεδο τουλάχιστον βασικό, ανεξαρτήτως μουσικής κατάρτισης, καθώς και σε σπουδαστές ή μουσικούς της κλασικής μουσικής που επιθυμούν να γνωρίσουν την πλούσια μουσική παράδοση των νησιών του Αιγαίου.

Πρόγραμμα:

Σάββατο, 6.05.2023

10.00 -12.30 και 13.00 – 15.30

Κυριακή, 7.05.2023

10.30 -13.00 και 13.30 – 16.00

Δευτέρα, 8.05.2023

19.00 – 21.00 Μάθημα μουσικής ομάδας

Δίδακτρα:

12 διδακτικές ώρες = 135 Euro

Early bird (μέχρι 15.04): 125,-

Φοιτητές & Job-Centerers: 110,-

Εγγραφή: 40,- περιλαμβάνεται στα δίδακτρα, σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφεται.

Εγγραφή μέσω e-mail στο: contact@kanarini.de ή τηλεφωνικά στο: +49 178 3143174

6., 7. & 8. 05.2023

SONGS FROM THE AEGEAN ISLANDS

WITH GLAFKOS SMARIANAKIS

In this seminar we are going to take part at a musical trip through the different islands, learning more or less known traditional songs and tunes from the Aegean. We will also analyze local playing styles and musical idioms from different islands in terms of technique and ornamentation, as well as the basics for the formation of a “zygiá“, a traditional orchestra of Aegean music.

The seminar is suitable for violin players and instrumentalists of a basic level onwards, as well as singers of any musical background. Also helpful for students or musicians of classical western music, who wish to get introduced to the rich and colorful traditions of the Aegean Islands.

Schedule:

Saturday, 6.05.2023

10.00 -12.30 and 13.00 – 15.30

Sunday, 7.05.2023

10.30 -13.00 and 13.30 – 16.00

Monday, 8.05.2023

19.00 – 21.00 Music Group lesson

Fees:

12 instruction hours = 135 Euro

Early bird (till 15.04): 125,-

Students & Job-Centerers: 110,-

Registration: 40,- included in fee, non-refundable in case of cancellation.

Register at: contact@kanarini.de or under: +49 178 3143174

About the instructor:

Gláfkos Smarianákis has graduated from the Department of Traditional Music of the Athens Conservatory, class of Kyriakos Gouventas, where he also studied classical violin and music theory with professor Kostas Dimouleas.

He started music lessons (classical violin) at the age of 6 in his hometown Rhodes. While being a pupil at the Musical Highschool of Rhodes, he started participating in youth orchestras as well as professional ensembles, at the same time studying with established musicians of the dodecanesean traditions like George Chatzipetros and Giannis Koulianos.

2008 he moves to Crete, where he has the opportunity to take part in seminars of Ross Daly (modal music), George Papaioannou (Makam on Violin), Kyriakos Gouventas (traditional violin). Working as a violin player, he travels throughout Greece, systematically researching the role of the violin in the traditional and popular music. Very important was for him his cooperation with “Teatri mobili compagnia Girovago Rondella e Dromosofista ’’.

Since 2014 he has been living in Athens, where he works as a musician (violin, singing, strings, composition, arrangements). He is an active member of Banda Jovanica, Bam Trio and other ensembles of traditional and popular music in Greece.

20. & 21.05.2023

NEY SEMINAR AND MODAL MUSIC GROUP

WITH CHRISTOS BARBAS

Ney & Modal Music Group Seminar

Ney Seminar

Saturday 20.05. 10:00 – 13:00

Sunday 21.05   10:00 – 13:00 

Modal Music Group

Saturday 20.05.  15:00 – 19:30

Sunday 21.05. 15:00 – 19:30

Weekend of May 20-21 will see a seminar on Ney and Modal Music!

In the mornings the course will focus on the Ney, the end-blown reed flute key to certain musical traditions of Turkey, Iran, and the Arab world. We will concentrate on the basics and the repertory of the instrument.

In the afternoon we will switch to group playing, and we will study various modal musics from Greece, Turkey and Middle East of folk, ritual and classical pieces and songs as well as compositions of contemporary modal music. We will work on themes as interpretation, ornamentation, micro­tones, aspects of rhythms and odd measures etc.

In order to attend the course a good level on reading music is required.

Participants are welcome to bring any rhythmic or melodic instrument, including the voice.

Fees:

You can attend one or both of the modules of this course.

Total price (14 instruction hours) : 160,- Euro

Early bird (till 25.04.): 145 Euro

Students & Job Centerers: 135,- Euro

Ney only (6 instruction hours): 80,- Euro

Early bird: 73,- Euro

Students & Job Centerers: 67,- Euro

Music group only (8 instruction hours): 90,- Euro

Early bird: 82,- Euro

Students & Job-Centerers: 75,- Euro

Registration: 40,- included in fee, non-refundable in case of cancellation.

Register at: contact@kanarini.de or under: +49 178 3143174

ABOUT THE INSTRUCTOR:

Multi_instrumentalist and composer, Christos Barbas is one of the most multifaceted and creative musicians coming from Greece. From an early age he studied the recorder, piano, baroque music, harmony and counterpoint, finishing his studies of Western music in 2002. He studied musicology and ethnomusicology (Mmus) in the Department of Music at the University of Aristotelio (Thessaloniki) and the School of Oriental and African Studies (London). Since 2003 he focuses on the study of Ney, Sufi and classical Ottoman music with outstanding performers in Greece, Bulgaria and Turkey. At the same time he studies and plays several instruments of different musical cultures (kaval, bansuri, irish whistles, bagpipes) ranging from traditional musics to free improvisation and jazz. Actually he is studying Fugue composition in the Athens Conservatoire with Panagiotis Adam.

His main interest is a creative approach to music. Especially the study of older musics, sacred and popular, from the point of view that underline their timelessness and possibilities for people to create, rather than the rigidity of authenticity itself. He communicates this goal through the interpretation of old music, his own compositions, and participating in various projects with other arts and teaching in seminars and workshops of music.

He composes for different formations in a variety of styles (music for contemporary dance, theatre, cinema, modal music) producing 9 cds till now of original music (Yeden, Neda, Magnanimus Trio & Murat Aydemir, Peppe Frana, Efren Lopez). Along with his own groups he collaborates with some of the most prominent performers and creators of traditional and contemporary music: Ross Daly & Labyrinth, Zohar Fresco, Efrén López & Abracadabra, L’Ham de Foc, Evgenios Voulgaris, Milo ke Mandarini Quartet, Maria Farantouri, Anja Lechner, Thomas Strønen, Björn Meyer etc participating in concerts worldwide recording extensively in the wider field of contemporary modal music with companies as An Music, Felmay IT and ECM Records.

He has taught Ney and Kaval, interpretation, improvisation and composition in Modal Music at the University of Popular Music and Traditional Arta (Greece), and also in Macedonia (Thessaloniki). He teaches in Musical Workshop Labyrinth in Crete and in other cultural centers throughout Europe and is the artistic director of Labyrinth Catalunya.

Εργαστήρι Κρουστών – Ομαδικό μάθημα για όλα τα επίπεδα

(English below)

Με τη Χρυσάνθη Γερογιαννάκη

Όλες/-οι αντιλαμβανόμαστε λίγο πολύ τι είναι ρυθμός. Mπορούμε να πούμε ότι είναι ένα είδος προγραμματισμένης γνώσης που υπάρχει μέσα μας και αποτελεί δομικό στοιχείο όχι μόνο της μουσικής, αλλά και της ίδια της ζωής.

Η ιστορία των κρουστών συμβαδίζει με την ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης, καθώς κάποια από τα πρώτα μουσικά όργανα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος ήταν κρουστά.

Τι θα μάθουμε λοιπόν σε αυτό το Εργαστήρι Κρουστών; Βασικές αρχές ρυθμικής θεωρίας, παραδοσιακή ρυθμολογία, σημειογραφία, ανάγνωση παρτιτούρας, αυτοσχεδιασμό, ρυθμική συνοδεία και εκμάθηση τεχνικής μέσω πρακτικής με τα όργανα.

Το μάθημα απευθύνεται σε όσες/-ους θέλουν μια ομαδική, δημιουργική απασχόληση καθώς και σε εκείνες/-ους που έψαχναν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τη μουσική και τα κρουστά, μέσα σε ένα φιλικό και εγκάρδιο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Έναρξη: Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023

Πού; Στο Spiti Beratung-Begegnung-Beteiligung, Morusstrasse 18A , 12053 Neukölln

Διάρκεια: 4 μαθήματα το μήνα, κάθε Πέμπτη 19.00-20.30 μέχρι 22.06.2023.

Κόστος: 85 ευρώ το μήνα

Το μάθημα είναι ανοιχτό για όλες/-oυς ανεξαρτήτως επιπέδου, εμπειρίας και ηλικίας. Φέρτε το κρουστό σας, τη/ο φίλη/ο σας και ελάτε να παίξουμε!

 Πληροφορίες και εγγραφές στα τηλ: 0178 3143174 ή στο E-mail: contact@kanarini.de

Ξεκινάμε!

Drumming Workshop – A group lesson for all levels

With Chrysanthi Gerogiannaki

Everyone realizes more or less what rhythm means. We can say it is a kind of pre-programmed knowledge, which is hidden inside us, and represents a building substance not only of music, but of life itself.

The history of drums takes place paralelly to the history of mankind. Drums belong to the very first instruments that human beings ever used.

In this drumming workshop we are going to get basic knowledge of rhythmic patterns, traditional rhythmic patterns, score reading and writing, improvisation, rhythmic accompaniment, as well as learn the technique through practical exercises with the instruments.

This course is made for everyone that seeks a creative group activity and of course everyone who has been looking for a way to get in contact with music and drumming within a friendly and warm atmosphere.

Start: Thursday 2. February 2023

Where? In Spiti / Beratung-Begegnung-Beteiligung, Morusstraße 18A, 12053 Neukölln

When? Every Thursday (4 lessons per month), 19.00-20.30, till 22.06.2023

Fee: 85 euro per month.

The course is open to all, whether beginners or more experienced players. Bring your instruments and your friends and let΄s drum together!

Infos and registration: Tel. 0178 3143174 oder per e-mail at: contact@kanarini.de

Off we go!

Trommel-Workshop: ein Gruppenkurs für alle Niveaus

Mit Chrysanthi Gerogiannaki

Alle verstehen mehr oder weniger, was Rhythmus bedeutet. Μan kann sagen, dass es eine Art vorprogrammiertes Wissen ist, welches in uns Menschen steckt, und ein Bauelement nicht nur der Musik, sondern des Lebens selbst darstellt.

Die Geschichte der Trommeln begleitet die Geschichte des Menschseins; denn Trommeln zählen zu den ersten Musikinstrumenten, die der Mensch verwendete.

In diesem Trommel-Workshop werden wir Grundwissen über Rhythmik, traditionelle Rhythmik, Notenschrift, Notenlesen, Improvisation, rhythmische Begleitung erlangen, und die Technik durch praktische Übung mit den Instrumenten erlernen.

Der Kurs betrifft alle, die eine kreative Beschäftigung in der Gruppe suchen, sowie alle, die schon lange auf eine Gelegenheit gewartet haben, mit Musik und dem Trommeln in einer freundlichen und herzlichen Stimmung in Kontakt zu kommen.

Beginn: Am Donnerstag, 02. Februar 2023

Wo: Im Spiti / Beratung-Begegnung-Beteiligung, Morusstraße 18A, 12053 Neukölln

Dauer: einmal pro Woche, 19.00-20.30

Kost: 85 Euro im Monat.

Der Kurs ist offen auf alle, unabhängig von vorherigen Kenntnissen, Erfahrung usw. Bringt eure Trommel und eure/n FreundIn mit und lasst uns zusammen spielen!

Infos und Anmeldungen unter : Tel. 0178 3143174 oder an per Mail an: contact@kanarini.de

Es geht los!

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ “ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ” / English below!

  • Αγαπάς ένα τραγούδι και θες να εμβαθύνεις περισσότερο σε αυτό;

Πάντα ήθελες να μάθεις τα βασικά γύρω από την μουσική αλλά ποτέ δεν είχες το χρόνο γι’ αυτό;

Μελετάς μουσική αρκετό καιρό, αλλά παρόλα αυτά η μουσική σου κατανόηση μοιάζει ρηχή;

Παίζεις κάποιο όργανο αλλά ποτέ δεν έχεις διδαχθεί μουσική ανάλυση;

Ε λοιπόν…αυτό το μάθημα είναι για σένα.

Η μουσική ανάλυση για ερασιτέχνες προσφέρει ένα τριπλό ταξίδι στη μουσική για όσους γνωρίζουν ελάχιστα ή τίποτα (!) από μουσική. Πρόκειται για ένα μάθημα δώδεκα συναντήσεων, διάρκειας δύο ωρών, που χωρίζεται σε τρία μέρη:

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια περιήγηση στα βασικά στοιχεία της μουσικής, ενώ παράλληλα διδάσκει πώς μετράμε και κατανοούμε τη μορφή και τη δομή ενός κομματιού.

Το δεύτερο μέρος είναι το ταξίδι της μουσικής μέσα στους αιώνες, όπου βλέπουμε τη μουσική παλαιότερων εποχών και πολιτισμών και ψάχνουμε το μονοπάτι από το οποίο ο άνθρωπος μπήκε στον κόσμο των ήχων.

Το τρίτο μέρος περιηγείται στα διάφορα μουσικά στυλ που καθιερώθηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, παρουσιάζοντας παράλληλα ομοιότητες και διαφορές, κοινωνικές επιπτώσεις και αναλύοντας παραδείγματα όπως τέθηκαν από τους συμμετέχοντες.

Η διδασκαλία βασίζεται κυρίως στην ακρόαση και τον σχολιασμό πολυάριθμων ηχογραφήσεων και όχι στη θεωρία. Προαιρετικά, κάθε μαθητής μπορεί να αναλάβει δημιουργικές εργασίες για το σπίτι.

Ενδεικτικός πίνακας περιεχομένου των συνεδριών

Πρώτο ΜέροςΔεύτερο ΜέροςΤρίτο Μέρος
Καθορισμός εννοιών μέσω της αντίθεσηςΑπό την αρχαιότητα στη μεσαιωνική εποχήΗ δημιουργία των Blues, του Rock’n’roll
Εύρεση του παλμού, βασική αρίθμηση, αρχή του αριθμού 4Αναγέννηση και μπαρόκRock, Soul, Funk
Απλές μορφέςΚλασικισμόςDisco, Pop, Reggae
ΕνορχήστρωσηΠρώιμος ρομαντισμόςΌπερα και θέατρο
Big Bands, Pop groupsΎστερος ρομαντισμόςSwing, Jazz, Fusion
Σύνθετες μορφέςΣύγχρονη εποχήΕλληνική και βαλκανική μουσική
Μέτρημα για «προχωρημένους»Το ταξίδι από την Αφρική στην ΑμερικήΜουσική της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής
Λίγα λόγια για την αρμονίαΤεστάκι!Ανάλυση παραδειγμάτων από τους συμμετέχοντες

Σημείωση: Επαγγελματίες των τεχνών της σκηνής ή της οθόνης, όπως χορευτές, ηθοποιοί, περφόρμερ, σκηνοθέτες, κινηματογραφιστές (σκηνοθέτες, μοντέρ, μοντάζ) ή ακόμη και μουσικοί μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ως ατομικό μάθημα που επικεντρώνεται στις ανάγκες και τις γνώσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μάθουν πώς να μετράνε ένα επιθυμητό μουσικό κομμάτι, να κατανοούν τη μορφή του και να αναγνωρίζουν το πολιτισμικό του υπόβαθρο, βελτιώνοντας τη μουσική τους κατανόηση γενικά και βελτιώνοντας την επικοινωνία με τους συναδέλφους τους μουσικούς (συνθέτες, ερμηνευτές, ενορχηστρωτές κ.λπ.).

Επαγγελματίες της πολιτιστικής διαχείρισης και δημοσιογράφοι τέχνης μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο ως ατομικό μάθημα για να εμβαθύνουν τη μουσική τους κατανόηση ή/και να αποκτήσουν μια γρήγορη επισκόπηση των τάσεων ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες.

ΑΣ ΒΟΥΤHΞΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΣΟ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ

Η ιδέα στην οποία βασίζεται το σεμινάριο αυτό είναι πως η μουσική κατανόηση και ανάλυση ενός έργου μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βάθος χωρίς την γνώση σημειογραφίας και κλασσικής θεωρίας.

Χτίζοντας μια διαλεκτική που βασίζεται στην ακρόαση και την σύγκριση μουσικών έργων και ηχογραφήσεων μπορούμε να πλησιάσουμε ακόμα και τα πιο „δύσκολα“ ακούσματα ή μουσικές από την άλλη άκρη του πλανήτη.

Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις θα αποκτήσουμε πρακτικά εργαλεία με τα οποία θα μπορούμε και μόνες/οι μας – έξω από το σεμινάριο – να προσεγγίσουμε καλύτερα τόσο την μουσική που ξέρουμε και μας αρέσει όσο και την μουσική που θα συναντήσουμε στην μελλοντική μουσική μας πορεία.

Το μάθημα ξεκινάει στις 8 Νοεμβρίου 2022 και αποτελείται από 12 δίωρες συναντήσεις. Οι ώρες θα είναι 6.30 με 18.30 και οι ακριβείς μέρες θα οριστούν σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες.

Κόστος μαθημάτων: 30 ευρώ ανά συνάντηση.

Γι’ αυτό συνιστούμε την έγκαιρη εκδήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα 0178 3143174 και 0157 36241517 ή στα E-mail: contact@kanarini.de και drouzaschristos@gmail.com .

Διδάσκων καθηγητής: Χρήστος Δρούζας (βιογραφικό στο μενού: ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ)

MUSIC ANALYSIS FOR AMATEURS / English

Do you love a song and you want to get deeper into it?
Have you always wanted to understand the basics of music but never had the time for it?
Have you been studying music for some time but still your music comprehension seems shallow?
Do you play an instrument but never have been properly taught of music analysis?

Well…THIS is your class!

Music analysis for amateurs offers a triple journey through music for those who know very little or nothing (!) about music. It is a class of twelve sessions, two-hour long, divided into three parts:

The first part takes a walk through the basics of music while instructing how to count and understand the form and the structure of a music piece.

The second part is the journey of music through the ages, where we look at the music of earlier times and cultures and search for the path by which man entered the world of sound.

The third part tours through the different music styles established during the last century while displaying similarities and differences, social impact and analyzing examples as set by the participants.

Teaching is based mainly on listening and commenting on numerous recordings rather than talking theory. Optionally, each student can take creative tasks for homework.

An indicative table of content of the sessions

First PartSecond PartThird Part
Defining concepts though contrastFrom ancient times to the medieval ageThe creation of the Blues, Rock’n’roll
Finding the pulse, Basic counting, principle of number 4Renaissance and the Baroque eraRock, Soul, Funk
Simple formsClassicismDisco, Pop, Reggae
OrchestrationEarly RomantismOpera and theater
Big Bands, Pop groupsLate RomantismSwing, Jazz, Fusion
Advanced formsModern ageGreek and Balkan music
Advanced countingThe journey from Africa to AmericaMusic of the Caribbean and Latin America
A brief talk of harmonyClassification test!!Analyze participants examples

Note: Professionals of the stage or screen arts such as dancers, actors, performers, stage directors, filmmakers (directors, editors, montage) or even musicians can take the seminar an individual class focused on their needs and expertise. This way they can learn how to count a desired music piece, understand its form and recognize its cultural background, improving their musical understanding in general and ameliorating the communication with their musician colleagues (composers, performers, arrangers etc.)

Professional of culture management and art journalists can take this seminar as an individual class to deepen their musical understanding and/or get a fast overview of the trends around the world and through the ages.

LET’S DIVE INTO MUSIC ANALYSIS AS DEEP AS POSSIBLE WITHOUT SCORE READING

The course consists of 12 sessions of 12 hours each.

Teacher: Christos Drouzas (for a detailed vita look in : WER WIR SIND/ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ)

The idea on which this seminar is based, is that we can deepen our music comprehension and the analysis of a music piece without knowledge of score reading and classical theory.

We are going to form some dialectics based on listening and comparing musical pieces and recordings, in order to approach even some more „difficult“ music styles from the other edge of the planet.

Through interactive exercises we are going to acquire practical tools with which we will be able to approach on our own both the music we already know and like as well as the music of our future musical journey.

Course begin: 8.11.2022. The exact days will be set according to the participants. Therefore we suggest your early registration!

Course fee: 30 Euro per session.

For more infos and registration : 0178 3143174, 0157 36241517 or per E-mail: contact@kanarini.de and drouzaschristos@gmail.com

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ „ΚΑΝΑΡΙΝΙ“

Η μαθητική μας ορχήστρα είναι μια όμορφη παρέα που συναντιέται μια φορά την εβδομάδα και μελετά διαμάντια της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής από διάφορες περιοχές της Ελλάδας καθώς και προπολεμικά ρεμπέτικα τραγούδια. Μέσα στο ελάχιστο διάστημα των τεσσάρων μηνών που έχουν μεσολαβήσει και παρά τις διαφορές στο μαθησιακό μας επίπεδο καταφέραμε να σχηματίσουμε ένα δυναμικό μουσικό σύνολο που εξελίσσεται διαρκώς.

Το μάθημα της Ορχήστρας κοστίζει 45 ευρώ το μήνα.

Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Τρίτη 18.30 με 21.00 στην Bergmannstrasse 29.

KANARINI STUDENT ORCHESTRA

Our Student Orchestra is a beautiful group (parea), that meets once a week and studies exceptional traditional songs from different regions of Greece, as well as pre-war rebetiko songs. Within a minimum time of 4 months and despite the differences at our learning level, we have accomplished a dynamic musical ensemble which is constantly developing…

The orchestra lesson costs 45 Euro per month.

The sessions take place every Tuesday from 18.30 to 21.00.