REBETIKO ORCHESTRA BERLIN

Μας το ζητήσατε και τώρα γίνεται πραγματικότητα: Μαθήματα Ρεμπέτικης Ορχήστρας από το KANARINI BERLIN και τον Γιάννη Στεργίου!

Λίγα λόγια για το ρεμπέτικο
Το ρεμπέτικο είναι ένα ατόφια λαϊκό μουσικό ρεύμα που ξεκίνησε στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα και εξέφρασε τις χαρές, τις λύπες και τα μεράκια των λιγότερο προνομιούχων, αποτελώντας συνδετικό κρίκο μεταξύ των ντόπιων κατοίκων και των προσφύγων της Μικρασίας, που κατέκλυσαν τα αστικά κέντρα μετά τον διωγμό τους το 1922. Ως μουσικό ιδίωμα, επεξεργάζεται δημιουργικά την μουσική κληρονομιά της Ανατολικής Μεσογείου, με τα δικά του όργανα και τις δικές του μουσικές κλίμακες, που γεφυρώνουν κατά κάποιον τρόπο τη μουσική της Ανατολής με εκείνη της Δύσης. Ανέδειξε ιδιοφυείς συνθέτες, τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, οι οποίοι δημιούργησαν ένα τεράστιο πρωτότυπο ρεπερτόριο με απίστευτη ποικιλομορφία και αμεσότητα, που συντρόφευε τον βίο των λαϊκών ανθρώπων, στους οποίους και απευθύνονταν.
Στις δεκαετίες που μεσολάβησαν από τότε γνώρισε ακμή και παρακμή, τα θέματά του διαφοροποιήθηκαν προσαρμοζόμενα στις θεματικές που απασχολούσαν την ελληνική κοινωνία για να μετεξελιχθεί ή και να συγχωνευτεί σταδιακά σε αυτό που ονομάζουμε λαϊκό τραγούδι. Από το 1972 και μετά το ενδιαφέρον για το ρεμπέτικο ξύπνησε και πάλι και στις αρχές της δεκαετίας του ’80 παιζόταν ξανά ζωντανά στα ανάλογα στέκια, ενώ η δισκογραφία του γραμμοφώνου ψηφιοποιήθηκε και άρχισε να κυκλοφορεί σε CD, το ρεπερτόριο να καταγράφεται, να διδάσκεται, να μελετώνται οι παλιές τεχνικές κλπ.
Από το 2017 αποτελεί Μνημείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

Διδάσκουν:
Γιάννης Στεργίου
Άσπα Ανωγιάτη

Γιάννης Στεργίου
Ο πολυοργανίστας Γιάννης Στεργίου, συνθέτης, μουσικός παραγωγός, απόγονος της γνωστής μουσικής οικογένειας, διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στην απόδοση και τη διδασκαλία της ρεμπέτικης λαϊκής μουσικής και έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με πολλούς από τους μεγάλους του είδους.
Παίζει και διδάσκει μπουζούκι, μπαγλαμά, τζουρά και κιθάρα, με τη δική του μοναδική μέθοδο και δικό του παιδαγωγικό υλικό.

Άσπα Ανωγιάτη
Η Άσπα είναι μουσικός και ηθοποιός. Μελέτησε τη μουσική της Ανατολής (τροπική μουσική) και το ρεμπέτικο κατά τη διάρκεια των σπουδών της με ειδίκευση στην πολίτικη λύρα στο ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, απ’ όπου αποφοίτησε το 2009. Ενεργή μουσικός από το 2010, παίζει, τραγουδάει και διδάσκει πρώιμα ρεμπέτικα τραγούδια στη Σχολή Ελληνικής Μουσικής KANARINI BERLIN.

Πότε;
Κάθε Πέμπτη από τις 19.00 ως τις 21.00 στο Spiti, Morusstrasse 18A Neukölln.
(Ενδέχεται να προστεθεί και άλλη μια μέρα ίσως κι σε άλλο χώρο λόγω μεγάλης ζήτησης)

Πόσο;
4 δίωρες συναντήσεις το μήνα, 45 Euro
Μεμονωμένα δίωρα: 15 Euro

Οι μαθητές της σχολής KANARINI BERLIN και οι μαθητές του Γιάννη Στεργίου έχουν ειδική έκπτωση 50%
Δήλωση συμμετοχής: contact@kanarini.de, 0178 3143174

REBETIKO ORCHESTRA BERLIN

You asked for it and now it’s here!

Rebetiko Orchestra lessons by Kanarini Berlin and Yannis Stergiou.

A few words about rebetiko
Rebetiko is a pure folk music movement that started in Greece at the beginning of the 20th century and expressed the joys and sorrows of the less privileged, forming a link between the local inhabitants and the refugees from Asia Minor, who flooded the urban centers after their persecution in 1922. As a musical idiom, it creatively elaborates on the musical heritage of the Eastern Mediterranean, with its own instruments and musical scales, bridging in a way the music of the East with that of the West. It revproduced genius composers, singers and instrumentalists, who created a vast original repertoire of incredible diversity and immediacy, which accompanied the lives of the simple people, to whom it was addressed.
In the decades that have passed since then, it has flourished and declined, its themes diversified, adapting to the issues of Greek society, in order to gradually evolve or even merge into what we call greek popular music. From 1972 onwards, interest in rebetiko awakened again and in the early 1980s it was played live in the corresponding venues, while the gramophone discography was digitalized and began to be released on CD, while the repertoire was recorded, taught, the old techniques were studied, etc.
Since 2017 it has been a UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity Monument.

Course teachers:
Yannis Stergiou.
Aspa Anogiati

Yannis Stergiou
The multi-instrumentalist Yannis Stergiou, also a composer and music producer, descendant of a well-known musical family, has 30 years of experience in performing and teaching rebetiko folk music, working together with many of the greats of the genre.
He plays and teaches bouzouki, baglama, tzoura and guitar, with his own unique method and teaching material.

Aspa Anogiati
Aspa is a musician and actress. She studied oriental music (modal music) and rebetiko during her studies, specializing in lyre of Constantinople at the TEI Ipirou, Department of Folk and Traditional Music, from where she graduated in 2009. An active musician since 2010, she plays, sings and teaches early rebetiko songs at the KANARINI BERLIN School of Greek Music.

When?

Every Thursday from 19.00 to 21.00 at Spiti, Morusstrasse 18A Neukölln.

(Another day may be added, perhaps at another venue, due to high demand)

How much does it cost?

4 two-hour meetings per month, 45 Euro
Individual two-hour sessions: 15 Euro

Students of the KANARINI BERLIN school and students of Yannis Stergiou have a special 50% discount.

Registration: contact@kanarini.de, 0178 3143174

REBETIKO ORCHESTER BERLIN

Ihr habt danach gefragt, und jetzt findet es statt: Unser Rebetiko-Orchester-Kurs von Kanarini Berlin und Yannis Stergiou!

Ein paar Worte über Rebetiko
Rebetiko ist eine reine Volksmusikbewegung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Griechenland entstand und die Freuden, Sorgen und Vorlieben der weniger Privilegierten zum Ausdruck brachte indem es eine Verbindung zwischen den Einheimischen und den kleinasiatischen Flüchtlingen herstellte, die nach ihrer Verfolgung im Jahr 1922 die städtischen Zentren Griechenlands überfluteten. Als musikalisches Idiom verarbeitet es auf kreative Weise das musikalische Erbe des östlichen Mittelmeers mit seinen eigenen Instrumenten und Tonleitern und schlägt so gewissermaßen eine Brücke zwischen der Musik des Ostens und der des Westens. Es brachte geniale Komponisten, Sänger und Instrumentalisten hervor, die ein umfangreiches Originalrepertoire von unglaublicher Vielfalt und Unmittelbarkeit schufen, welches das Leben der Menschen, an die es gerichtet war, begleitete.
Im Laufe der Jahrzehnte, die seither vergangen sind, blühte es auf und ging unter, seine Themen verwandelten sich und passten sich an die Fragen an, die die griechische Gesellschaft beschäftigten, um sich allmählich zu dem zu entwickeln oder sogar in dem aufzugehen, was wir populäre Musik nennen.
Ab 1972 begann das Interesse am Rebetiko zu erwachen, und Anfang der 1980er Jahre wurde es in den entsprechenden Lokalen wieder live gespielt, während die Grammophon-Diskografie digitalisiert und auf CD veröffentlicht wurde, das Repertoire aufgenommen und unterrichtet wurde, alte Techniken studiert wurden usw.
Seit 2017 gehört es zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit der UNESCO.

Es unterrichten:
Yannis Stergiou.
Aspa Anogiati

Yannis Stergiou
Der Multiinstrumentalist Yannis Stergiou, auch Komponist, Musikproduzent und Nachkomme einer bekannten Musikerfamilie, hat 30 Jahre Erfahrung in der Aufführung und im Unterrichten von Rebetiko-Volksmusik, die er auch durch seine Zusammenarbeit mit vielen Größen des Genres erlangte.
Er spielt und unterrichtet Bouzouki, Baglama, Tzoura und Gitarre, mit seiner eigenen einzigartigen Methode und pädagogischem Material.

Aspa Anogiati
Aspa ist Musikerin und Schauspielerin. Sie studierte orientalische Musik (modale Musik) und Rebetiko während ihres Studiums der Lyra von Konstantinopel am TEI Ipirou, Abt. für volkstümliche und traditionelle Musik, das sie 2009 abschloss. Seit 2010 ist sie als Musikerin aktiv, spielt, singt und unterrichtet frühe Rebetiko-Lieder an der Griechischen Musikschule KANARINI BERLIN.

Wann?
Jeden Donnerstag von 19.00 bis 21.00 Uhr im Spiti, Morusstraße 18A Neukölln.
(Bei großer Nachfrage kann ein weiterer Tag hinzukommen, eventuell an einem anderen Ort)

Was kostet das?

4 zweistündige Treffen pro Monat, 45 Euro
Einzelne zweistündige Sitzungen: 15 Euro

Schüler der KANARINI BERLIN Schule und Schüler von Yannis Stergiou erhalten 50% Ermäßigung.

Anmeldung: contact@kanarini.de, 0178 3143174

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert